4ta: Godoy Cruz 5-0 Douglas Haig

 

5ta: Godoy Cruz 1-0 Douglas Haig

 

6ta: Godoy Cruz 2-2 Douglas Haig